Önkormányzati rendelete a helyi adókról

Körösnagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2017. (XI. 28.) számú önkormányzati rendelete
a helyi adókról és a települési adóról

(egységes szerkezetben)

Körösnagyharsány Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1 § (1) bekezdésében, 1/A. § (1) bekezdésében, a 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el.

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az adó megállapítás joga, adókötelezettség

1.§

(1) Körösnagyharsány Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete illetékességi területén a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (a továbbiakban: Htv.) felsorolt helyi adók közül határozatlan időre vezeti be a:

a) magánszemélyek kommunális adóját,

b) helyi iparűzési adót.

 

(2) [1]

 

(3) Az önkormányzat adó megállapítási joga az (1) és (2) bekezdésben megjelölt adótárgyakra terjed ki.

2.§

​(1) E rendelet alkalmazásában adóalany:

  1. a magánszemély,
  2. a jogi személy, egyéb szervezet,
  3. a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése.

(2) Adómentes valamennyi helyi adó alól a Htv. 3. §. (2)-(5) bekezdéseiben, továbbá a 3/A. §-ában foglalt adóalany.

3. §

E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv., valamint az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az adó megfizetése

4.§

(1) Az önkormányzat illetékességi területére kivetett helyi adók megfizetése az egyes adónemeknél nem részletezett esetekben az alábbiak szerint történik:

a) Az adót az adóalanyok félévenként 2 egyenlő részletben, az adóév március 15-ig illetve szeptember 15-ig kötelesek megfizetni.

b)A határozattal megállapított adót a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül lehet megfizetni pótlékmentesen.

(2) Az önkormányzati adóhatóság – a helyi adókról szóló törvény 42. § (5) és (7) bekezdésében meghatározott pénzkezelési szabályok betartásával – az 5000 forintot meg nem haladó összegű helyi adóra, adótartozásra készpénzbefizetést köteles elfogadni.

II. Fejezet

KOMMUNÁLIS JELLEGŰ ADÓ

1. Magánszemély kommunális adója

Adókötelezettség, az adó alanya

5. §

Adókötelezettség és az adó alanya alatt a Htv. 24. §-ában meghatározott adókötelezettséget és adóalanyokat kell érteni.

Adó tárgya

6. §

 

a) a helyi adókról szóló törvény 11. §-ában meghatározott építmény,

b) a helyi adókról szóló törvény 17. §-ában meghatározott telek, valamint

c) a lakásbérleti jog.

Mentesség, kedvezmény

7. §

(1) Mentes az adó alól a Htv. 19. §-ában meghatározottakon kívül az épülethez, az épületnek nem minősülő építményhez, nyomvonal jellegű létesítményhez tartozó – jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított – védő (biztonsági) terület.

(2) Adókedvezmény csak egy, az adott adótárgyra vonatkozó adó esetében lehet érvényesíteni.

Adófelfüggesztés

8. §

Az adóalany a Htv. 14/A. §-ban meghatározott feltételek teljesülése esetén az ott meghatározottak szerint jogosult az adó felfüggesztésére.

Adó mértéke

9. §

(1) Az adó mértéke az 6. §-ban meghatározott adótárgyanként

a) építmény esetén 3.000,- Ft/év

b) telek (beépítetlen terület) esetén 1.600,- Ft/év

Adó bevallása, megfizetése

10. §

(1) Az adózó az adókötelezettségben történt változásról (keletkezés, megszűnés) a változást követő 15 napon belül adóbevallást köteles tenni.

(2) Az adózó az adót a 4. § (1) a)-b) pontjaiban meghatározottak szerint köteles megfizetni. Késedelmes befizetés esetén késedelmi pótlék kerül felszámításra.

III. Fejezet

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ

1. Adókötelezettség, adóalany, adóköteles iparűzési tevékenység

11.§

(1) Az adókötelezettség alatt a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: helyi adókról szóló törvény: Htv.) 35. § (1) bekezdésében meghatározott adókötelezettséget kell érteni.

(2) Az adó alanyai alatt a Htv. 35. § (2) bekezdésében meghatározott adóalanyokat kell érteni.

(3) Adóköteles iparűzési tevékenységre a Htv. 36. §-ában meghatározottakat kell alkalmazni.

2. Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység

12.§

(1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység meghatározására a Htv. 37. § (1) bekezdését kell alkalmazni.

(2) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység keletkezésére és megszűnésére a
Htv. 38. § (1) bekezdését kell alkalmazni.

Adó alapja és mértéke

13. §

(1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapjának meghatározása a Htv. 39. § (1)–(2) bekezdésében, valamint a 39/A–39/B. §-ában meghatározottak szerint történik.

(2) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke 2 %.

Adóalap-mentesség, adómentesség

14.§

(1) A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentességet a Htv. 39/D. §-a szerint lehet igénybe venni.

(2) Mentes az adókötelezettség alól:

a) az egészségügyi szolgáltatást nyújtó természetes és jogi személy, továbbá jogi személyiség nélküli szervezet,

b) az egészségügyi tevékenységet végző természetes személy azzal, hogy egészségügyi szolgáltatáson az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § e) pontjában meghatározott tevékenységeket kell érteni.

3. Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység

15. §

(1) Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység meghatározására a helyi adókról szóló törvény(továbbiakban :Htv). 37. § (2) bekezdését kell alkalmazni.

(2) Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység keletkezésére és megszűnésére a Htv. 38. § (2) bekezdését kell alkalmazni.

Adó alapja és mértéke

16. §

(1) Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapjának meghatározása a Htv. 39. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint történik.

(2) Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a Htv. 37. § (2) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység végzése után naptári naponként 300,- Ft.

Adóelőleg megállapítása és az adó megfizetése

17.§

Az adóelőleg megállapítása és az adóelőleg megfizetése során a Htv. vonatkozó rendelkezései szerint kell eljárni.

IV. Fejezet[2]

Települési Adó

1. A települési adó tárgya és a rendelet hatálya

18. §[3]

 

 

2. A települési adó alanya

19. §[4]

 

 

3. Adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése

20. §[5]

 

 

21. §[6]

 

 

22. §[7]

 

 

 

4. Az adó alapja és mértéke, adómentesség

23. §[8]

 

 

5. Eljárási rendelkezések

24. §[9]

 

 

25. §[10]

 

 

 

 

V. Fejezet

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

26.§

E rendelet alkalmazása során a Htv. 52. §-ában meghatározott értelmező rendelkezések fogalmi meghatározásait kell alkalmazni.

VI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

27.§

(1) E rendelet 2018. január. 1-én lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

(2) Hatálybalépésével egyidejűleg a 4/2014. (I.24.), a 5/2014. (I.24.), a 8/2016. (III.30.) és a 9/2016. (III.30.) számú önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik.

Körösnagyharsány, 2017. november 28.

P.H.

    Máté Pál                                                                                                    Dr. Gofjár Nikoletta

  polgármester                                                                                                          jegyző

 

 

Záradék:

A rendeletet kihirdetésre került.: 2017. november 28.

Dr. Gofjár Nikoletta

jegyző

P.H.